หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
LPA ปี พ.ศ.2563
 
177. มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) หรือเครือข่ายอาสาสมัครอื่น เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย
  1. เอกสารแสดงหลักฐานการจัดตั้งกลุ่ม/เครือข่าย
  2. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
178. การจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย
  1. ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน
  2. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มฝ.1 มฝ.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
179. ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีจุดรวมขยะอันตรายชุมชน เมื่อคำนวณเปรียบเทียบกับร้อยละจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. รายงานข้อมูลจุดรวมขยะอันตรายหมู่บ้าน/ชุมชน
  2. ภาพถ่าย
180. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่สามารถเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบภายใน อปท. เทียบกับ จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดภายใน อปท.
181. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการ ขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. รายงานผลการดำเนินงานของแหล่งเรียนรู้
  2. จำนวนผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในแหล่งเรียนรู้
  3. ภาพถ่าย
  4. ให้สุ่มตรวจแหล่งเรียนรู้จริงอย่างน้อย 1 แห่ง
 
<< หน้าแรก...     32      33      34      35     (36)     37      38      39